AVIZ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 cu privire la reglementarea monopolurilor

AVIZ 
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 cu privire la reglementarea monopolurilor

Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 cu privire la reglementarea monopolurilor.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 este elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, în scopul ajustării cadrului normativ la prevederile Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, precum și în scopul asigurării realizării acțiunilor indicate la pct. 2.1 și pct. 2.3 Sec. E Cap. IV din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20.07.2016, care constă în reexaminarea conținutului Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” și elaborarea și promovarea modificărilor la actele normative referitor la drepturile exclusive ale întreprinderilor cu capital de stat și/sau capital majoritar de stat.

În acest context, menționăm că în Republica Moldova există numeroase sectoare economice în care Guvernul și autorităţile responsabile de pe diferite piețe au introdus reguli, care reglementează în totalitate sau parțial cererea și oferta, prețurile, calitatea, cantitatea și alte elemente care influențează direct concurența. De exemplu, sectorul comerțul cu produsele petroliere, producția și distribuția de electricitate, comunicații electronice, transporturi (auto, aerian, feroviar, naval), gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere, serviciile financiare, sectorul farmaceutic, serviciile poştale şi de curierat și etc.

De asemenea, prin acordarea de drepturi exclusive pentru unele întreprinderi, cadrul legal normativ existent restricţionează, pe unele pieţe, numărul de concurenţi cărora li se permite să desfăşoare o afacere.

Astfel, urmare analizei conținutului Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17.08.1995, s-a constatat faptul că această operează cu un șir de noțiuni de importanță principală care nu se regăsesc în actul primar-Lege (spre exemplu: „monopol de stat”, „monopol natural” „preţ monopolist jos (dumping)”, „preţ monopolist ridicat” etc.), efectele juridice ale cărora nu sunt reglementate.

Prin urmare, ținînd cont de faptul că scopul principal al Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” este determinarea cadrului legal general și principiilor reglementării de către stat a monopolurilor statului și monopolurilor naturale din economia națională, precum și ținînd cont de faptul că hotărîrile Guvernului se emit în baza și întru executarea legilor, la emiterea și aplicarea acestora trebuie să fie respectat principiul „inter alia”, principiul coerenței, corelației și subordonării actului normativ legii și actului normativ de nivel superior, putem concluziona că Hotărîrea Guvernului nr. 582/1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor”, urmare evoluției economiei naționale și a cadrului legal al Republicii Moldova poate fi apreciată ca drept nefuncțională, depășită conceptual, care la momentul actual nu are acoperire legală.

Suplimentar, atenționăm asupra faptului că urmare a unui proces de consultare amplu și în mai multe etape a opiniilor mai multor autorități ale administrației publice, indicate la anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 582/1995, precum și urmare a consultărilor purtate în cadrul ședințelor de lucru cu Consiliul Concurenței, s-a decis abrogarea integrală a Hotărîrii Guvernului 582/1995 ca fiind depășită conceptual, prevederile căreia fiind preluate în acte legislative și acte normative de nivel superior.

De asemenea, informăm că implementarea prevederilor proiectului în cauză nu presupune cheltuieli din bugetul de stat sau bugetele unităților administrativ-teritoriale.

Din această perspectivă, prin prezentul proiect se propune abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 582/1995.

Setul de materiale la proiect este plasat pe pagina-web oficială a MEI, compartimentul „Transparenţa decizională”, subcompartimentul „Anunţuri privind consultările publice”.

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect, care urmează să fie expediate pînă la data de 13 decembrie 2017 la adresa: str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, prin fax – la nr. 022 23-40-64 sau la următoarea adresă electronică: olga.ceban@mec.gov.md

Persoană de contact: Ceban Olga, Consultant principal Direcție reglementarea mediului de afaceri și ÎMM
Tel. 022 25-06-13