Autoritatea Aeronautică Civilă și Societatea pe Acțiuni „Metalferos” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director

Autoritatea Aeronautică Civilă, instituție din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director.

Dosarul de participare trebuie să conțină copia buletinului de identitate, cazierul juridic, copia carnetului de muncă, formularul de participare, (de pe pagina web a MEI, în compartimentul ministerul/posturi vacante), copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi de specializare, copia carnetului de muncă/adeverință cu privire la confirmarea activității de muncă/extras din cont al CNAS, cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale).

Documentele de participare la concurs trebuie depuse la următoarea adresă: municipiul Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, biroul nr. 361, tel.: 250-693; 250-680, sau la adresele de e-mail: angela.cociu@mei.gov.mdaliona.dobrota@mei.gov.md.

Termenul limită de depunere a documentelor este 20 noiembrie 2019, ora 16:00.

De asemenea, Consiliul S.A. „Metalferos” a lansat concursul pentru ocuparea funcției de director general.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății, Curriculum Vitae, copia de pe buletinul de identitate, copia de pe diploma de studii, referințe profesionale (nu mai puțin de două), cazierul judiciar, declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al Societății, completat conform Anexei nr. 4 a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”, copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate, certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV-ului pe paginile web ale Societății și a Agenției Proprietății Publice.

Documentele de participare la concurs vor fi depuse la sediul societății: municipiul Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3, la secretarul Consiliului Societății, în zilele de lucru, între orele 8.00 și 16.00 sau la adresa de e-mail: info@metalferos.md. Concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, municipiul Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, bir. 357.

Persoana de contact: Secretarul consiliului, +373 22 509 159; +373 68 228 830, e-mail: info@metalferos.md.

Termenul limită de depunere a documentelor este de 14 noiembrie 2019, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii, accesați linkurile următoare:

https://careers.gov.md/display-job/11499

http://app.gov.md/ro/content/anunt-pentru-ocuparea-functiei-de-director-general-al-societatii-pe-actiuni-metalferos-0