Declarația Ministerului Economiei și Infrastructurii în legătură cu aplicarea standardelor EN la producerea mixturilor asfaltice executate la cald pentru întreținerea și reparația drumurilor publice

Urmare a informațiilor publicate de mass-media referitor la cadrul normativ privind prepararea și punerea în operă a mixturilor asfaltice executate la cald pentru întreținerea și reparația drumurilor publice, dar și pentru informarea corectă a cetățenilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu următoarele precizări.

Conform angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre RM si UE, în 2016 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat cadrul normativ in domeniul producerii și comercializării materialelor de construcție  în scopul  armonizării  cu legislația comunitară. Astfel, prin Hotărârea Guvernului Nr. 913 din 25.07.2016, a fost aprobată Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, care transpune Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate privind comercializarea produselor pentru construcții.  Pentru a asigura trecerea treptată  la noile cerințe a fost stabilită o perioadă de tranziție de 4 ani și 4 luni. Ca urmare începând cu 1 ianuarie 2021 producătorii, reprezentanții autorizați, importatorii, distribuitorii, organismele de evaluare a conformității care testează şi certifică produsele pentru construcții, proiectanții, executanții, administratorii şi utilizatorii construcțiilor, care prevăd folosirea produselor respective sunt obligați să producă, să solicite și să pună la dispoziție materiale de construcție care corespund cerințelor Reglementării tehnice menționate.

Pe durata perioadei de tranziție, Ministerul Economiei și Infrastructurii (succesor de drepturi al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor), Institutul Național de Standardizare, au organizat 8 seminare și campanii de informare pentru agenții economici din domeniul construcțiilor. Seminarele respective au fost desfășurate în cadrul proiectului ”Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova” și proiectului ”Suport pentru cadrul infrastructurii calității în contextul DCFTA” finanțate de UE și care au avut ca scop familiarizarea mediului de afaceri cu cerințele și rigorile acquis-ului comunitar din domeniul construcțiilor.

Concomitent, de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC au fost organizate 3 mese rotunde și seminare în scopul pregătirii laboratoarelor de încercări și organismelor de certificare, implicate în procesul de evaluare a conformității produselor pentru construcții în vederea aplicării standardelor europene.

Institutul de cercetări științifice „INCERCOM” în activitatea sa anuală de perfecționare şi atestare a inginerilor – constructori (specialiști pentru activități de proiectare în construcții, diriginți de șantier în construcții, responsabili tehnici în construcții și personalul din laboratoarele de încercări în construcții) a instruit și familiarizat toate persoanele care activează la moment cu cerințele noii Reglementări față de materialele de construcții.

Actualmente 5 organisme de certificare și 20 de laboratoare de încercări sunt acreditate în domeniul materialelor de construcții  la cerințele standardelor europene.

Conformarea la standardele europene  va asigura societatea și consumatorul final cu materiale și produse de construcții de un înalt nivel de siguranță precum și va contribui la facilitarea exporturilor produselor autohtone pe piețele europene.

Astfel, în cazul inițierii unor lucrări de construcție/studii, oricare ar fi statutul inițiatorului proiectului, urmează a fi antrenați în proces, specialiștii atestați care sunt în drept să exercite activități de proiectare, dirijare şi verificare a lucrărilor de construcții, încercări de laborator, control intern al calității şi gestionarea fondului construit.

În acest context, Ministerul Economiei și Infrastructurii reiterează tuturor actorilor implicați în procesul de construcție necesitatea conformării la normele Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 913/2016.