Lista organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și cooperativelor de producție cu statut de întreprindere socială/ întreprindere socială de inserție (actualizată pe 2 mai 2024):

ANUNȚURI:

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează despre ședința Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, care se va desfășura pe platforma Zoom (21.12.2023).

ANUNȚURI:

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează despre ședința Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, care se va desfășura pe platforma Zoom (13.11.2023).

ANUNȚURI:

În urma evaluării, în baza grilei de selecție calitativă (etapa interviu), au promovat concursul și se propun a fi numiți în calitate de membri ai Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social următorii candidați:

1.Sergiu GURĂU                                                   

2.Sorin MEREACRE                                             

3.Tatiana PUGA                                                     

4.Olesea VULPE      

ANUNȚURI:

Urmare ședinței Comisiei de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social au fost admiși pentru interviu următorii candidați:

 • Sergiu GURĂU
 • Sorin MEREACRE
 • Tatiana PUGA
 • Olesea VULPE

Interviul va avea loc la data de 19 octombrie 2023, ora 16-00, online, platforma ZOOM

ANUNȚ

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează despre lansarea concursului pentru selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile

Anexe:

ANUNȚ

Comisia de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile anunță despre  anularea concursului.  

ANUNȚURI:

Urmare ședinței Comisiei de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social au fost admiși pentru interviu următorii candidați:

 • Petru GURGUROV;
 • Sergiu GURĂU;
 • Tatiana PUGA;
 • Dinu MANOLE.

Anexe:


Anexe:


LEGEA Nr. 223 din 02.11.2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative

HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 1165 din 28.11.2018 сu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social

Activitatea de antreprenoriat social, desfășurată de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, este orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităților locale, prin ocuparea forței de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creșterea incluziunii sociale.

Organizațiile necomerciale (asociații obștești, fundații, culte religioase şi instituții private) societățile cu răspundere limitată şi cooperativele de producție, desfășoară activitatea de antreprenoriat social după obținerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție în condițiile articolelor 362 și 363 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Atribuirea şi retragerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se face de către Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social în conformitate cu procedura de examinare a solicitării sau contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție aprobată prin HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 1165 din 28.11.2018 сu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social.

Pentru obținerea sau prelungirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție organizațiile necomerciale, societățile cu răspundere limitată și cooperativele de producție prezintă Comisiei un dosar (pe suport electronic la adresa de e-mail: secretariat.comisia.as@mei.gov.md) care conține următoarele documente:

 1. Cerere model atribuire sau prelungire statut;
 2. Procesul-verbal al Adunării generale a membrilor sau a fondatorilor prin care s-au aprobat modificările și/sau completările în actul de constituire;
 3. Actul de constituire a entității juridice;
 4. Confirmarea privind lipsa datoriilor la bugetul public național;
 5. Copia buletinului de identitate al administratorului solicitantului sau a persoanei delegate;
 6. Declarația pe proprie răspundere precum că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 363 punctul 1, după caz, şi punctul 2 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (anexa nr.1 și nr.2 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1165/2018).

Statutul de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție se atribuie pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face dovada că sânt respectate condițiile care au stat la baza atribuirii statutului respectiv, şi se obține din momentul înscrierii sintagmei „Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de inserție” în actele de constituire ale întreprinderii şi în registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă.

Pentru informații suplimentare:

Ludmila Țîmbaliuc, Secretar al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social
bir. 226, Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2012 Chişinău, Moldova
tel.: (+373 22) 250-553, secretariat.comisia.as@mded.gov.md

Procesele verbale de la ședintele Comisiei

Studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social