EU4Environment: promovarea dezvoltării economice verzi și durabile în Republica Moldova

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, Strategia energetică–2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013–2020, Strategiei de mediu 2014–2023, Programul pentru promovarea Economiei Verzi în Republica Moldova pentru 2018-2020. Acestea sunt totodată parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare ai țării din exterior. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile şi promovarea economiei verzi în țara noastră. Prin semnarea Acordului, Republica Moldova se angajează să armonizeze legislaţia națională la cea europeană și să asigure integrarea prevederilor de protecție a mediului, utilizarea rațională a resurselor și eficiență energetică, eco-etichetare, eco-inovații, în toate sectoarele economiei naționale și ale vieții sociale.

În lumina Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, a țintelor naționale ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și Agendei 2030, a priorităților implementării Acordului de Asociere, noilor oportunități din cadrul Parteneriatului Estic dincolo de 2020 și din Pactul Ecologic European (European Green Deal) – promovarea  unei creșteri economice durabile ar marca un nou pas în dezvoltarea social-economică a țării și crearea locurilor de muncă verzi. Astfel, viziunea de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorul deceniu este fundamentată de următorii Piloni de bază:

  • economia durabilă și incluzivă;
  • capitalul uman și social robust;
  • instituțiile oneste și eficiente;
  • mediul ambiant sănătos.

Ministerul Economiei și Infrastructurii contribuie la integrarea măsurilor și principiilor economiei verzi în documentele de politic și procesele de producție din ramurile economiei naționale, fapt care contribuie la îmbunătățirea performanțelor economice, la ameliorarea calității mediului și, respectiv, a nivelului de trai al populației Republicii Moldova. Acest mod de dezvoltare economică va spori procesul de decuplare a creșterii economice de degradarea mediului, va atrage investiții verzi și va promova imaginea țării în plan regional.

Promovarea economiei verzi este un domeniu intersectorial, iar colaborarea eficientă dintre instituțiile implicate la nivel național și local contribuie la realizarea obiectivelor date prin alinierea lor la prioritățile Pactului Ecologic European (European Green Deal), a noii Strategiei Industriale Europene, a Planului de Acțiuni privind Economia Circulară, a Strategiei de la fermă la furcă (consumator) și a noii Strategii UE de conservare a biodiversității 2030.

În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii a lansat procesul de elaborare a unui document unic de planificare strategică de dezvoltare economică durabilă – un singur document de politici publice ce vizează blocul economic pe termen lung. Documentul urmează a fi conex viziunii de dezvoltare și priorităților pe domenii, racordate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 și la prioritățile de dezvoltare economică verde în toate sectoarele economice.

Pentru atingerea obiectivelor de promovare a principiilor economiei verzi, a managementului de mediu la întreprinderi, a produselor și serviciilor eco, Ministerul Economiei și Infrastructurii și ODIMM au elaborat Programul de ecologizare a IMM (aprobat de Guvern în noiembrie 2019), iar lansarea implementării practice a acestuia a demarat în prima jumătate a anului 2020 și a fost prezentată la Conferința de lansare a Programului de ecologizare a IMM, la data de 3 iunie 2020. Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor oferă suport informațional, consultanță și mentorat, instruire și formare ecologică. Totodată, programul se va axa pe cercetare și dezvoltare, promovare, schimbul de bune practici la nivel național și european în domeniul aplicării principiilor economiei verzi și a economiei circulare. Un compartiment aparte este rezervat finanțării nerambursabile a acțiunilor de ecologizare a IMM și dezvoltării capacităților de acces și extindere pe piețele internaționale.

În procesul de promovare a economiei verzi, Ministerul Economiei și Infrastructurii a aderat la programe și platforme internaționale în domeniul economiei verzi, precum Programul UE „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP GREEN Programme (2014-2017), Platforma pentru Industria Verde, Programul de țară UNIDO (lansat în 2019),  participă în GREEN Action Program, OECD și, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, este coordonator și beneficiar al Acțiunii UE – EU4Environment – Uniunea Europeană pentru Mediu (2019-2022).   

Acțiunea Uniunii Europene EU4Environment are scopul de a acorda asistență celor 6 țări partenere, inclusiv Republicii Moldova, în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației prin susținerea acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului.

Acest program este finanțat de Comisia Europeană în valoare de 19,5 milioane Euro. Sunt cinci organizații internaționale, care vor lucra împreună pentru a oferi suport complet în atingerea obiectivului programului: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltarea Economică (OECD), Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, (UN ECE) Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (EU Environment Programme), Organizația pentru Dezvoltarea industrială a ONU (UNIDO) și Banca Mondială.

Pe lîngă coordonarea generală și suportul la nivel de politici publice și dialog interministerial în domeniul economiei veri, Ministerul Economiei și Infrastructurii va beneficia de suportul EU4Environment în domeniile de ecologizare a parcurilor industriale și zonelor economice libere, de promovare a eficienței resurselor și producerii mai pure, ecologizării  și eco-inovării în rândul IMM, eco-etichetarii, transportului durabil, subsidiilor și taxelor, indicatorilor creșterii verzi etc.

De asemenea, în scopul stabilirii mecanismului inter-ministerial de coordonare a implementării prevederilor privind promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi, în anul 2015 a fost creat Grupul de Lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi (condus de MEI și MADRM), care în 2015-2017 a coordonat implementarea Programului EaP GREEN, iar din 2019 a preluat și funcția de coordonare și de Comitet National de Implementare pentru EU4Environment în Moldova.

Materiale informaționale și documente:

Link-uri utile:

Pactul Ecologic European (European Green Deal), noua Strategie Industrială Europeană, Planul de Acțiuni privind Economia Circulară
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Indicatorii Creșterii Verzi, 2017 
http://www.eap-green.org/resources/Raport_RO.pdf

Reforma Subsidiilor în domeniul energetic în Republica Moldova (studiu din EaP GEEEN, OECD) 
http://www.oecd.org/environment/energy-subsidy-reform-schemes-in-the-republic-of-moldova-9789264292833-en.htm

Promovarea transportului public curat și investițiilor verzi în Moldova (OECD) 
http://www.oecd.org/countries/moldova/promoting-clean-urban-public-transportation-and-green-investment-in-moldova-31925aae-en.htm

Mai multe informații despre EU4Environment:

https://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/

Pentru mai multe detalii și informații contactați:

Tatiana Pîrgari, consultant principal, Direcția Politici Economice și Mediul de Afaceri, Punct național tehnic de contact EU4Environment:
E-mail: tatiana.pirgari@mei.gov.md, tel. 0 22 250 652

Andrei Isac, coordonator național EU4Environment:
E-mail: andrei.isac.environment@gmail.com, tel. 022 20 45 29, 069130 366