IT Viza – un cadru legal facil în domeniul migrațional pentru anumite categorii de persoane care activează în domeniul IT – persoane cu funcție de conducere, investitori și specialiști de înaltă calificare, în vederea aflării și a  șederii provizorii acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Eliminarea barierelor pentru investitori străini și forța de muncă calificată în domeniul IT (cetățeni străini), contribuie la atragerea investiţiilor străine şi creează un mediu propice pentru dezvoltarea industriei IT, dezvoltă noi competenţe şi cunoştinţe, inovare şi oportunităţi economice sporite.

În urma modificărilor şi completărilor Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art. III al Legii nr.121/2017 privind completarea unor acte legislative precum și a art. V al Legii 126/2023 pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță in Republica Moldova), a fost creată Comisia de examinare și evaluare a solicitărilor persoanelor juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației în vederea acordării avizului pentru dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova și avizului pentru acordarea/prelungirea dreptului de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova (Ordinul MDED nr. 131 din 29.09.2023 se anexează).

Comisia reprezintă un organ colegial, abilitat cu atribuții privind examinarea și evaluarea solicitărilor persoanelor juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației în vederea emiterii avizului necesar pentru acordarea dreptului de aflare temporară în Republica Moldova sau a  avizului pentru acordarea/prelungirea dreptului de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova, următoarelor categorii de persoane, așa cum sunt acestea definite  în Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, cu modificările și completările operate prin Legea nr.121 din 23.07.2017 privind completarea unor acte legislative și Legea nr.126 din 26.05.2023 pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova) :

l) persoanelor cu funcții de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației – se acordă pentru o perioadă cumulativă de până la 4 ani, cu drept de prelungire, după caz, pentru o nouă perioadă de  până la 4 ani, dar care nu va depăși termenul de funcționare a parcului pentru tehnologia informației;

2) specialiștilor în domeniul tehnologiei informației – se acordă pentru o perioadă cumulativă de până la 2 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de 2 ani;

3) specialiștilor străini în domeniul tehnologiei informației – se acordă pentru o perioadă de până la 90 de zile calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 6 luni.

Persoanele juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației, care intenționează să invite una sau mai multe persoane, completează o solicitare (conformul modelului)  în adresa Comisiei și o va expedia secretarului Comisiei, în format electronic, la adresa viorica.stroici@mded.gov.md,  la care anexează următoarele documente:

1)  copia scanată a actului de identitate;

2) copia scanată a actelor ce confirmă calificarea și/sau certificarea specialiștilor în domeniul IT (diplome, certificate, scrisori de recomandare, rezultatul atestării cunoștințelor etc.);

3) copia scanată a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice precum și copia contractului individual de muncă sau a proiectului de contract (în cazul fondatorilor/asociaților, membrii consiliului societății care sunt angajați în cadrul persoanei juridice rezident al parcului pentru tehnologia informației și dețin funcții de conducere în cadrul acesteia ).

4) împuternicirea de reprezentare, după caz.

Prin depunerea solicitării, persoana juridică cu activități în domeniul tehnologiei informației își asumă angajamentul să informeze Comisia și Inspectoratul General pentru Migrație despre orice modificare survenită în activitatea de muncă a străinului (încetarea raporturilor de muncă, modificarea tipului de activitate, modificarea funcției) în termen de 10 zile lucrătoare.

Date de contact: e-mail: viorica.stroici@mded.gov.md. tel. :(+373) 22 250 556

NOTĂ:  Cetățenii străini, care au obținut drept de ședere  pentru activități în domeniul tehnologiei informației (IT Viza) pot solicita, pentru membrii familiei, în condițiile art.38 al Legii 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova,  acordarea şi prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei, pe aceeași perioadă pentru care s-a acordat dreptul de ședere străinului titular al dreptului de ședere.

Cererea de reîntregire a familiei se depune de către străinul titular al dreptului de şedere personal  la Ghișeul unic de documentare a străinilor din cadrul  Inspectoratul General pentru Migrație.

Lista actelor necesare pentru acordarea dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean străin: https://igm.gov.md/ro/content/dreptul-de-%C5%9Federe-provizorie-pentru-re%C3%AEntregirea-familiei

Documente de referință:

 IT Viza: Legea nr.121/2017

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137669&lang=ro#