O industrie dezvoltată, competitivă este garanţia prosperării ţării

În ajunul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din industrie”, remarcăm, că în anul 2014, datorită eforturilor depuse de colectivele de muncă, se menţine o creştere a volumului de producţie în sectorul industrial al ţarii.

Practica mondială, demonstrează faptul că o industrie dezvoltată, competitivă este garanţia prosperării ţării.

În acest context, obiectivele Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, sînt direcţionate spre schimbarea paradigmei de dezvoltare a Republicii Moldova de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiţii, producere, inovaţii şi competitivitate.

Dat fiind faptul, că anual duminica a treia a lunii noiembrie este marcată prin sărbătorirea Zilei profesionale a lucrătorului din industrie, este rezonabil de a face o evaluare a realizărilor obţinute pe parcursul anului curent în sectorul industrial al ţării.

În acest sens, putem menţiona, că în I semestru al anului 2014 cota sectorului industrial în Produsul Intern Brut constituie 15,0 %. Ramura cuprinde peste 890 de întreprinderi mari. În sectorul industrial activează mai mult de 106 mii persoane. Pe parcursul perioadei de 8 luni ale anului 2014 întreprinderile din ramură au asigurat o creştere a producţiei fabricate cu 4,3 % mai mult faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare au înregistrat creşteri ale volumului  producţiei respectiv  cu 2,3 % şi 6,1 % comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2013.

În ianuarie-august 2014 exporturile de mărfuri au totalizat suma de 1552,8 mil. dolari SUA sau cu 0,6 % mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cota exporturilor de mărfuri autohtone în volumul total al exporturilor pe ţară a constituit 63,0 %.

Ponderea cea mai mare de 52,2 % din volumul total al exporturilor efectuate în perioada de referinţă au fost destinate ţărilor Uniunii Europene, înregistrînd o creştere de 15,8 % faţă de 8 luni ale a. 2013.

Creşterea producţiei industriale din ramurile industriei nealimentare a fost asigurată în deosebi de întreprinderile din ramura  prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn cu 35,6%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice cu 34,7%; repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor cu 30%; fabricarea produselor textile cu 25%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice cu 16,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte cu 16,4%; industria metalurgică cu 12,3%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente cu 9,4%; fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie cu 9,2%; fabricarea de mobilă cu 7,6%.

În contextul apropierii Republicii Moldova de UE prin semnarea Acordului de Asociere la UE în acest an şi din motivul că, competitivitatea a devenit factor determinant pentru dezvoltarea sectorului industrial şi creşterea economică durabilă, Guvernul, în special Ministerul Economiei, în ultimii ani a elaborat un şir de documente de politici, care susţin dezvoltarea proceselor de creştere a competitivităţii şi  implementarea măsurilor de ameliorare a competitivităţii, atât la nivel macro, cât şi la nivel de întreprindere. 

Este necesar de menţionat, că măsurile întreprinse în ţară în vederea creării condiţiilor favorabile pentru activitatea de întreprinzător influenţează asupra îmbunătăţirii rezultatelor activităţii întreprinderilor, atragerii investiţiilor, creării noilor întreprinderi, inclusiv cu capital străin.

Aşa dar, s-au elaborat şi se implementează următoarele documente de politici:

– Strategia    naţională de dezvoltare   “Moldova 2020”,   aprobată   prin      Legea  nr. 166  din 11. 07. 2012;

– Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, aprobată prin HG nr. 614 din 20. 08. 2013;

– Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”;

– Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobată prin HG nr. 685 din 13. 09. 2012;

– Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014, aprobată prin HG nr. 765 din 25.09.2013;

– Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, aprobată prin HG nr. 4 din 14.01.2014.

 Implementînd priorităţile stipulate în Programul de activitate al Guvernului ce ţin de industrializarea ţării, Ministerul Economiei realizează o politică  direcţionată spre dezvoltarea echilibrată a industriei, prin utilizarea instrumentelor inovative asupra organizării businessului, cum ar fi crearea parcurilor industriale pe întreg teritoriul ţării. În acest sens au fost elaborate:

– Legea nr. 182 din 15 .07. 2010 cu privire la parcurile industriale;

– Hotărîrea Guvernului  nr. 652  din  01.09.2011   cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare  a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale  pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind  activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial.

Parcurile industriale reprezintă o modalitate eficientă pentru creşterea competitivităţii sectorului industrial, deoarece permite micşorarea cheltuielilor pentru iniţierea afacerilor, reducerea perioadei de lansare a producţiei şi facilitează implementarea  tehnologiilor inovaţionale.

 Putem remarca că, din data întrării în vigoarea a Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale până în prezent au fost lansate 8 parcuri industriale, precum: PI „Tracom”, mun. Chișinău; PI „Bionergagro” or. Drochia; PI „Cimișlia”, or. Cimișlia; PI „Răut”, mun. Bălți; PI „CAAN”, or. Strășeni; PI „Edineţ”, or. Edineț; PI „Triveneta Cavi Divelopment”, or. Strășeni; PI “Gospodăria Locativ-Comunală”, or. Comrat.  Actualmente, în cadrul parcurilor industriale enumerate activează 35 agenți economici în calitate de rezidenți ai PI. De la începutul activității parcurilor industriale menţionate în cadrul acestora s-au efectuat investiții totale în sumă de 193,6 mln lei. La data de 01.07.2014 în cadrul parcurilor industriale activau cca 882 persoane.

Dezvoltarea unei economii competitive de tip inovaţional a devenit un vector principal a dezvoltării RM pînă în a. 2020.

În scopul determinării obiectivelor de perspectivă în vederea dezvoltării unui model inovaţional al economiei naţionale a fost elaborată, aprobată şi se implementează Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, care va permite trecerea economiei naţionale la o economie de tip inovaţional, bazat pe producerea  producţiei scientointensive cu o valoare adăugată înaltă şi va permite majorarea competitivităţii economiei naţionale.

Ţinând cont de faptul, că dezvoltarea industriei constituie garanţia prosperării oricărui stat, este extrem de important, ca această dezvoltare să fie stabilă şi bazată pe inovaţii şi pe utilizarea tehnologiilor moderne. 

În prezent putem menţiona întreprinderi, care deja elaborează şi fabrică produse competitive inovative destinate exportului, cum ar fi: SA „Rif – Acvaaparat”; SA „Topaz”, SA „Eliri”, SA „Introscop”, „Hidrotehnica” etc.

Concomitent, pe parcursul anului curent s-au realizat paşi concreţi în vederea ridicării competitivităţii întreprinderilor autohtone în conformitate cu standardele europene. In acest scop, echipele manageriale ale întreprinderilor acordă o mare atenţie proceselor de restructurare şi reutilare tehnică a întreprinderilor, problemelor ce ţin de extinderea asortimentului producţiei livrate, creşterii volumelor de producţie şi exportului. Un exemplu demn în această direcţie, poate fi menţionată ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”, Fabrica de confecţii „Ionel” SA, ICS „Draexlmaier Automotive” SRL şi ÎM „Lear Corporation” SRL, Compania Gebauer & griller, SA „Topaz” şi altele întreprinderi din sectorul industrial.

Un pas important în promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotarele ţării este realizat de către întreprinderile din domeniul industriei. Mărfurile autohtone sînt exportate în Italia, Germania, Federaţia Rusă, SUA, Austria, Anglia, România, Olanda, Belgia etc. De exemplu, producţia din materia primă proprie fabricată de către SA „Floare-Carpet”, SA „Moldabela”, ÎM “Steua Reds”, SRL “Infinity Textil”, SRL “Mobilă” se exportă în România, Slovacia, Germania, Marea Britania, Polonia, Federaţia Rusă, Ucraina, etc. 

În acelaşi timp, în ultimii ani sunt elaborate mărci comerciale proprii destinate comercializării atît pe piaţa internă cît şi externă, cum ar fi: My Revival, Nikkas, Gt Colection, StarDrak, Madzerini, Marinelle, Ravetti, Vistline, Jovani Primo, etc.