Reforma cadrului de reglementare a afacerilor

În anul 2020, care a fost marcat de pandemia de COVID-19, Guvernul Republicii Moldova a continuat să modernizeze serviciile și să intreprindă măsuri pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Printre activităţi pot fi menţionate dezvoltarea Registrului de Stat al Controalelor (în continuare – RSC), îmbunătățirea analizei impactului de reglementare pentru actele normative noi și dezvoltarea continuă a Ghișeului Unic pentru eliberarea actelor permisive.

Eficientizarea utilizării Registrului de Stat al Controalelor

Începând cu luna iulie 2014  a fost concepută implementarea Registrului de Stat al Controalelor, resursă informaţională specializată, care a prevăzut planificarea şi evidenţa automatizată a efectuării controalelor planificate şi inopinate. Dar implementarea respectivă a decurs neuniform reieșind din determinarea insuficientă a unor organe ale controlului de stat (în continuare – OCS) pentru utilizarea resursei menționate, precum și numărul exagerat de mare a OCS – 58 la număr pînă în anul 2018, cu o capacitate foarte diferită de a asimila noile abordări propuse de RSC.

Astfel, doar după aprobarea Legii nr.185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost puse în acord actele legislative care reglementează activitatea de control determinat în competenţa organelor de control specializat pe toate componentele de bază a reformei controalelor de stat (instituțională, procedurală și digitalizarea Registrului de stat al controalelor).

În 2020 a continuat suportul tehnic oferit Cancelariei de Stat de Proiectul Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivităţii (în continuare – UIPAC II) pentru a asigura funcționalitatea și dezvoltarea continuă a sistemul informațional de gestionare a controalelor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind ţinerea Registrului de Stat al Controalelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2018.

De evidenţiat că crearea Registrului de Stat al Controalelor a fost sprijinită de către Corporaţia Financiară Internaţională, parte componentă a Băncii Mondiale.

În anul 2020 au fost organizate și desfășurate, cu suportul experților, 14 sesiuni de instruire privind utilizarea RSC la efectuarea controalelor, precum și planificarea acestora pentru anul 2021. În cadrul sesiunilor de instruire, participanții au fost familiarizați cu aspectele practice de funcționare și utilizare a RSC aferente procedurilor administrative privind inițierea și efectuarea controalelor planificate, controalelor inopinate, controalelor în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau a licenței, și a controalelor comune.

Pe parcursul anului au fost instituite noi funcționalități ale RSC, spre exemplu, fluxurile aferente controlului în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței, amânarea controalelor în temeiul art.25 lit.f) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, au fost revizuite procesele de planificare a controalelor. Au fost elaborate materiale video privind funcționalitățile noi, care au fost diseminate utilizatorilor Registrului.

Totodată, a fost finalizată interconexiunea Registrului de Stat al Controalelor cu Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și a fost inițiată interconexiunea RSC cu Sistemul informaţional automatizat pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive (în continuare – SIA GEAP) în vederea eliminării dublării acțiunilor operate în aceste registre.

De asemenea, a fost inițiată implementarea utilizării semnăturii electronice aplicabile pe documentele aferente controlului.

În același timp, pe parcursul anului 2020 a inceput implementarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător aprobata prin HG 335 din 10.06.2020.

În pofida complexității noii metotodologii, este de menționat, că unsprezece din optsprezece organisme de control au prezentat rapoarte anuale de activitate pentru anul 2020 în conformitate cu noua metodologie. Rapoartele prezintă evaluarea performanței activității și includ obiective anuale, indicatori de performanță universali și individuali, valorile țintă ale acestora stabilite pentru anul de raportare, gradul de realizare a obiectivelor, precum și aplicația corespunzătoare normelor metodologice. Conform metodologiei, fiecare autoritate urma să raporteze două seturi de indicatori, primul ține de indicatorii individuali de performanță, iar al doilea este legat de indicatorii universali de performanță. Astfel, în 2020, în mediu, autoritățile au raportat 4,2 indicatori individuali de performanță și 6 indicatori universali de performanță fiecare.

Totodată, șapte organisme de control nu au prezentat rapoarte anuale, acestea sunt: Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare; Consiliul Concurenței, Agenția Navală; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Agenția Națională de Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației și Curtea de Conturi.

Având în vedere că acesta este primul an de raportare, iar metodologia de stabilire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță a organelor de inspecție de stat a fost adoptată numai în iunie 2020, în general, raportarea poate fi considerată satisfăcătoare fiind realizate obiectivele strategice și stabilite valorile țintă pentru 2020 comparativ cu 2019.

Analiza Impactului de Reglementare (AIR)

Procesul reformei mediului de afaceri a fost relansat prin implementarea Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (“Ghilotina II”). În urma acestui proces s-a statuat că orice act normativ ce afectează activitatea de întreprinzător trebuie însoțit de o Analiză a Impactului de Reglementare. AIR reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și beneficiilor pentru societate și mediul de afaceri, a necesității intervenției statului prin reglementare, evaluarea impactului acestuia asupra activității de întreprinzător, cetățenilor și statului, precum și corespunderea actului cu scopurile politicii de reglementare şi principiile de reglementare a activității de întreprinzător.

Subsidiar, în cadrul procesului reformei mediului de afaceri a fost creată Comisia de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, al cărei Grup de lucru, examinează și aprobă AIR ce însoțesc proiectele de acte normative și legislative. Grupul de lucru este asistat de Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare (în continuare – SEIR), compus din 6 experți finanțați prin intermediul UIPAC II. Opiniile SEIR sunt consultative, deciziile aparținând membrilor Grupului de lucru, prezenți la ședință.

Începând cu luna noiembrie 2019 , atât Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, cât și SEIR este în subordinea Cancelariei de stat. În acest context, urmează să subliniem că rata de conformare AIR, indicator monitorizat de Banca Mondială a crescut considerabil pe parcursul ultimilor 4 ani, de la 42% la 77%, în luna decembrie 2020. Pentru actele aprobate sau promovate de Guvern, acest indicator se ridică la 97%.

Pe parcursul anului 2020, consultanții SEIR au analizat, întocmit şi au prezentat membrilor Grupului de Lucru opinii analitice asupra a 147 de AIR şi 87 de proiecte de acte normative.

De menționat că, începând cu anul 2019, prin modificarea Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative nr. 23  din 18.01.2019 au fost unificate două mecanisme de evaluare a impactului asupra mediului de afaceri: Analiza Impactului de Reglementare și Analiza ex-ante.

Ghișeul unic electronic pentru eliberarea actele permisive

Implementarea și utilizarea platformei electronice on-line pentru actele permisive (certificate, licențe, autorizații, etc.) este foarte importantă în condițiile crizei pandemice de COVID-19. Aceasta presupune digitalizarea proceselor de emitere a actelor permisive prin intermediul SIA GEAP, – Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive. SIA GEAP a fost lansat în luna iulie 2018 și are ca obiectiv reducerea costurilor administrative și interacțiunii reprezentanților mediului de afaceri cu autoritățiile administrației publice centrale și locale în procesul aplicării și emiterii actelor permisive.

Agenții economici pot depune online, prin intermediul atât a platformei servicii.gov.md, precum și nemijlocit prin intermediul paginei web – actpermisiv.gov.md, cererea de obținere a actului permisiv și pot urmări etapa la care se află cererea la documentul solicitat. Astfel, Ghișeul unic asigură transparența proceselor de eliberare a actelor permisive, reduce contactul agenților economici cu angajații entităților emitente, reduce timpul pentru colectarea diverselor documente ce urmează a fi prezentate pentru obținerea unui act permisiv și, respectiv, costurile de operare atât pentru mediul privat, cât și pentru bugetul de stat.

Din 152 de acte permisive existente, sunt configurate 131, din numărul de 31 de autorități emitente, actele a 27 din acestea sunt configurate pe platforma electronică.

De la lansarea platformei electronice, solicitarea actelor permisive prin SIA GEAP a sporit de 25 ori. Dacă în septembrie 2018 erau 2027 solicitări, la finele lunii decembrie 2020 erau deja peste 73,5 de mii de cereri procesate și circa 48 de mii de acte permisive eliberate. În domeniul notificării în comerț, SIA GEAP s-a impus ca ghișeu unic, fiind depuse cca. 10 mii de notificări pe parcursul anului 2020.

La data de 31.03.2021 din numărul total de tipuri de acte permisive 152 plus 1(Notificare de Inițiere a Activității de Comerț) și din numărul total de autorități emitente de acte permisive(30 din APC și toate APL-urile) sunt aprobate prin testarea de instituții emitente pentru emiterea prin SIA GEAP (UAT) 131 de acte permisive. 74 de acte permisive se eliberează prin SIA GEAP de 20 autorități de nivel central și 51 de primării.

De menționat că în 2020, în contextul pandemiei, odată cu introducerea restricțiilor și limitarea contactelor fizice, inclusiv în instituțiile de stat, rata solicitarilor online a crescut și mai mult, până la 76%, fapt care demonstrează o absorbție notabilă a soluțiilor digitale de către sectorul privat. În anul 2021, din cele 11,830 de cereri procesate, au fost depuse online 8640 sau 73.03%.

Dar deși, multe autorități procesează actele permisive prin SIA GEAP, totuși, rata de utilizare a platformei este încă modestă, din 131 de procese configurate doar 74 acte permisive fiind solicitate prin sistem. Unele instituții publice: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal  sunt reticente să aplice Ghișeul unic în activitatea lor. 

Astfel, pentru a crește gradul de depunere online a solicitărilor de acte permisive, a fost modificată Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, fiind introdusă obligativitatea unui QR cod unic emis de sistemul informațional pentru fiecare act permisiv. Modificările au intrat în vigoare în luna februarie 2021. 

Evidențiem că implementarea sistemului electronic de Ghișeu Unic pe platforma SIA GEAP este implementat cu sprijinul proiectului de Amelioarare a Competivităţiii finanţat de Banca Mondială. Acesta oferă antreprenorilor şi autorităților publice o serie de avantaje, printre care posibilitatea de a solicita actul permisiv din oficiu, la un click distanță, fără deplasare la autoritatea emitentă.